اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر محمّد رحیم رهنما
سردبیر: دکتر حمید شایان
شاپا چاپی: ۱۳۹۱-۲۰۰۸
شاپا آنلاین: ۲۳۸۳-۲۴۸۷
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی، دوفصلنامه
قالب انتشار: آنلاین

لیست داوران منتصب این شماره

 • اسماعیل آقایی زاده
 • افشین متقی
 • بهمن صحنه
 • جواد بذرافشان
 • حسن دارابی
 • حسین ربیعی
 • حمیدرضا وارثی
 • دکتر امید علی‌ خوارزمی
 • رضا دوستان
 • سعید رحیمی هرآبادی
 • سید خلیل سید علی پور
 • سید عباس احمدی
 • سیروس قنبری
 • سیّد هادی زرقانی
 • شیرین صباغی ابکوه
 • علی اکبر شایان یگانه
 • علی ولیقلی زاده
 • عمران راستی
 • محسن آقایاری هیر
 • محسن جان پرور
 • محمد حجی پور
 • محمد خانه‌باد
 • مرتضی اکبری
 • مرتضی قورچی
 • مریم قاسمی
 • مصطفی امیرفخریان
 • مصطفی قادری حاجت
 • مصطفی کریمی
 • مهدی چراغی
 • وحید صادقی
 • وکیل حیدری ساربان
 • یعقوب زنگنه

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

شناسایی عوامل ژئوپلیتیک مؤثر در سیاست خارجی

اسماعیل پارسایی, محمدرضا حافظ نیا, زهرا احمدی پور, سید محمدکاظم سجادپور

بررسی عوامل ساختاری مؤثر در نوآوری در کارآفرینی روستایی (نمونۀ موردمطالعه: شهرستان فاروج)

محمد رضا دربان آستانه, حمید شایان, علی اکبر عنابستانی, حمداله سجاسی قیداری

بررسی عوامل مدیریت سیاسی مؤثر در سامان‌دهی فضاهای شهری

محسن جان پرور, مهسا غفوریان , زکیه نادری چنار