نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی،واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا ، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

ارزیابی تاثیرات اجرای طرحهای هادی از جمله راهکاری مهم برای اثرگذاری بیشتر طرحها در راستای توسعه کالبدی روستاها میباشد. با توجه به اهیمت این موضوع، در پژوهش حاضر نیز بررسی تأثیر اجرای طرحهای هادی بر توسعه کالبدی روستایی در شهرستان زهک پرداخته شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام توصیفی- تحلیلی بوده است. گردآوری دادهها و اطلاعات به صورت پیمایشی و پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری روستاهای شهرستان (40 روستا) زهک بوده که طرح هادی در آنها انجام گرفته است. از بین این 40 روستا بیست درصد روستاها که شامل 8 روستا بوده به عنوان نمونه انتخاب شد. در این 8 روستا با استفاده از فرمول کوکران 338 نمونه برای پاسخ به سوالات انتخاب شد. برای تجزیه‌وتحلیل دادهها در مورد تاثیرگذاری اجرای طرح هادی از آزمون رتبهای همانباشتگی نامحدود اکتشافی (روش جوهانسن) و برای بررسی جایگاه هر روستا از نظر عملکرد طرحها از آزمون t تکنمونهای استفاده شد. نتایج پژوهش گویای آن بود که اجرای طرح هادی در شهرستان زهک بیشترین تاثیر را بر صدور سند مالکیت مساکن و امکان، استفاده از مصالح با کیفیت در ساخت و سازها، بهبود شبکه معابر روستایی، بهبود دسترسی و توزیع کاربریهای خدماتی و توجه به معماری بومی و منطقهای در ساخت و سازهای روستایی داشته است. از نظر مقایسه تاثیرگذاری طرحهای هادی در روستاهای منطقه نتایج نشان داد که اجرای طرح هادی در روستاهای ندام شرقی، ملک حیدری، حسن خون و کوهک اثرگذاری مطلوبتری بر توسعه کالبدی داشته است.

کلیدواژه: طرح هادی، توسعه کالبدی، مناطق روستایی، شهرستان زهک

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image