قابل توجه کاربران گرامی مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای :

با توجه به انتقال سامانه مجله از سیستم OJS3 به سیستم سیناوب چنانچه در دسترسی به کاربری و رمز ورود به سامانه مشکل دارید نسب به بازیابی رمز ورود اقدام فرمایید .

 

 

نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای به صورت دوفصلنامه در سال چاپ می شود.حوزه مد نظر مجله به مجموعه علوم جغرافیایی با گرایش های متنوع آن مربوط می شود. هدف اصلی مجله، انتشار مقالاتی است که بتوانند مسئله ای مهم در هر ناحیه جغرافیایی را به خوبی شناسایی و تحلیل کرده و راه حل های موثری ارائه کنند.

خط مشی دسترسی آزاد: نشریه جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای، نشریه‌ای با دسترسی آزاد است به این معنی که کلیه مطالب به‌صورت رایگان و بدون هزینه برای کاربر یا مؤسسۀ وی در دسترس است. کاربران مجاز به خواندن، بارگیری، کپی، توزیع، چاپ، جستجو، یا پیوند به متن‌های کامل مقالات هستند و یا از آن‌ها برای هر منظور قانونی دیگری استفاده می کنند، بدون اینکه اجازۀ قبلی از ناشر یا نویسنده را بپرسند. این مطابق با تعریف BOAI از دسترسی آزاد است.

هزینۀ چاپ مقاله: جهت داوری مقالات هزینه‌ای دریافت نمی‌شود و هزینۀ چاپ نهایی مقاله 2000000 ریال می‌باشد که پس از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود.

 

شماره جاری: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 34، بهار و تابستان 1399 

ابر واژگان