1- ارزیابی اولیۀ مقاله توسط دبیر اجرایی 

پس از ثبت مقاله در سامانه توسط نویسنده/نویسندگان ابتدا مقاله به طور اجمالی و به لحاظ ساختاری توسط دبیر اجرایی بررسی می‌شود. در بررسی اولیه، برخی مقاله‌ها به دلیل عدم تناسب موضوعی و نداشتن معیارهای لازم رد می شوند و تنها مقاله‌هایی که واجد شرایط زیر باشند، به داوری تخصصی ارسال می‌شوند:

  • با اهداف و چشم‌اندازهای فصلنامه مطابقت داشته باشد.
  • مقاله به لحاظ محتوایی و علمی واجد شرایط ارسال به داوری باشد.
  • ساختار مقاله براساس شیوه‌نامۀ نگارش و فرم راهنمای نویسندگان تنظیم شده باشد.
  • نوآوری داشته باشد و از منابع به‌روز استفاده کرده باشد.

 2- داوری تخصصی مقاله

مقاله پس از بررسی اولیه توسط دبیر اجرایی، برای داوری علمی و تخصصی با حفظ محرمانگی و بدون نام نویسندگان به دو داور مرتبط با حوزۀ مقاله ارسال می‌شود و این امر به صورت دوسویه ناشناس است؛ یعنی نویسندگان و داوران از اسامی یکدیگر اطلاعی ندارند. براساس نتایج داوری و مطابق نظر هیأت تحریریه ممکن است برخی مقالات به حداکثر 3 داور نیز ارسال شود. در این صورت ممکن است فرایند داوری بیش‌تر به‌طول انجامد.

سپس سردبیر به همراه سایر اعضای هیأت تحریریه مقاله را براساس نظرات تخصصی داوران و توضیحات آنها بررسی می‌کنند.

 3- تصمیم‌گیری نهایی

  • پذیرش: براساس نظرات داوران برخی مقالات بدون هیچ تغییری پذیرش و به همان صورت چاپ می‌­شوند.
  •  بازنگری جزئی و پذیرش: برخی مقالات با لحاظ کردن اصلاحات جزئی پیشنهاد شده از طرف هیأت تحریریه یا داوران چاپ می­‌شوند. در این موقع مقاله جهت انجام اصلاحات جزئی به نویسنده/نویسندگان ارسال می‌شود و پس از آن مقاله پذیرش داده می‌شود.
  •  بازنگری کلی و داوری مجدد: تعدادی دیگر از مقالات با لحاظ کردن اصلاحات عمده و بازنگری کلی پذیرش می‌شوند: در چنین مواقعی نویسنده/نویسندگان باید تغییرات پیشنهاد شده در متن مقاله توسط داوران را اعمال کنند و مقاله بازنگری شده را مجدداً بارگذاری کنند. پس از این مرحله مقاله برای بررسی مجدد به داوران ارسال می‌شود.
  •  رد شدن مقاله: برخی مقالات پس از داوری به دلیل محتوا و کیفیت مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند.

نویسندگان محترم لطفاً توجه داشته باشید انجام داوری و اصلاحات لزوماً به معنای پذیرش مقاله نیست و مقاله پس از انجام اصلاحات، توسط سردبیر و هیأت تحریریه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت کسب امتیاز لازم در فرآیند انتشار قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است در صورت پذیرش اولیه (علمی)، ارسال چکیدۀ انگلیسی (300 کلمه) الزامی است و نویسندگان محترم به این مهم توجه داشته باشند که در هر مرحله از چاپ و نشر مقاله، چنانچه نویسندۀ مسئول طبق زمانبندی نشریه، مقاله خود را ویرایش نکرده و تحویل ندهند، در صورت پذیرش اولیه، رد خواهد شد.

هزینۀ پرداختی نویسندگان:

نشریۀ جغرافیا و توسعه ناحیه ای برای بررسی اولیه مقالات هیچ وجهی از نویسندگان دریافت نمی‌کند. اما مقالاتی که پس از طی کردن فرآیند داوری مورد پذیرش قرار بگیرند باید مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه‌های ویراستاری و چاپ مقالات پرداخت نمایند.