اهداف و چشم انداز

حوزه مد نظر مجله به مجموعه علوم جغرافیایی با گرایش های متنوع آن مربوط می شود. هدف اصلی مجله، انتشار مقالاتی است که بتوانند مسئله ای مهم در هر ناحیه جغرافیایی را به خوبی شناسایی و تحلیل کرده و راه حل/های موثری ارائه کنند.

اهداف مجله :
1- انتشار مقالاتی که بتوانند مسئله ای مهم در یک ناحیه جغرافیایی را شناسایی کرده باشند.
2- انتشار مقالاتی که بتوانند مسئله ای مهم در قلمرو مناطق روستایی، شهری و ناحیه ای تبیین کرده باشند.
3- انتشار مقالاتی که راه حل های مؤثری در مورد مسائل موجود در نواحی روستایی، شهری و ناحیه ای ارائه کرده باشند.  
 
 
حوزه مطالعاتی: 
- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
- جغرافیا و برنامه ریزی شهری
- جغرافیا و توسعه ناحیه ای
- جغرافیا و برنامه ریزی مخاطرات طبیعی