حوزه و تخصص نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای

 با توجه به مقیاس مطالعاتی ذکر شده در عنوان مجله، حوزه و تخصص این نشریه به مجموعه علوم جغرافیایی با گرایش‌های متنوع آن مربوط می‌شود. حوزه تخصصی اصلی آن، انتشار مقالاتی است که بتوانند مسئله‌ای مهم در یک ناحیه جغرافیایی را به‌خوبی شناسایی، تحلیل  و راه‌حل‌های مؤثری ارائه کنند. مقاله باید در هیچ نشریه و همایشی ارائه و یا چاپ نشده باشد و دارای محتوایی نظری و یا میدانی منطبق بر حوزه تخصصی مجله باشد. اهم محورهای مورد بررسی در مقالات ارسالی باید متمرکز بر زمینه‌های زیر باشند:

  • توسعه ناحیه‌ای/ منطقه‌ای
  •  جغرافیای اجتماعی
  • شهرنشینی و جهانی‌شدن
  •  توسعه پایدار روستایی
  •  مسکن روستایی
  •  مدیریت شهری و روستایی
  • تنوع اقتصاد روستایی

اهداف و چشمانداز

نشریه "جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای" با هدف ارتقاء سطح علمی خوانندگان در زمینه مبانی نظری و کاربردی نقش جغرافیا در توسعه ناحیه‌ای اقدام به پذیرش، بررسی و چاپ دستاوردهای علمی اساتید، محققان و دانشجویان می‌کند. این نشریه تلاش دارد آخرین نتایج پژوهش هایی که  می‌توانند به حل مسائل متعدد در پهنه نواحی متنوع ایران کمک کنند به اشتراک عموم دانشجویان، محققان و متولیان توسعه بگذارد. برخط بودن نسخه‌های مقالات چاپ شده در پایگاه/سایت مجله، ابزاری مهم برای تحقق اهداف مجله و چشم‌انداز آن است. بر این اساس، اولویت‌ها و خط مشی نشریه برای تحقق اهداف آن به ‌شرح زیر مد نظر است:

  • نشر و به اشتراک‌گذاری پژوهش‌های کاربردی و بنیادی مرتبط با اهداف برنامه‌ریزی روستایی، شهری و ناحیه‌ای
  • ترویج روش‌های عملی استفاده از علم جغرافیا در عرصة مدیریت  و برنامه‌ریزی روستایی و شهری در قالب ناحیه‌ای به طور توأمان و پیوسته به هم
  • ارائه راهکارهای عملی به‌منظور حل مسائل اصلی مرتبط با محیط زندگی در مقیاس روستا، شهر و ناحیه که بتوانند سطح رفاه و رضایت ساکنان را ارتقا بخشیده و در نهایت بتوانند از گسترش بی‌رویه شهرها جلوگیری کنند