اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدرحیم رهنما

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

rahnama.profcms.um.ac.ir/
rahnamaum.ac.ir
051-38805275
ORCID:0000-0002-4851

سردبیر

دکتر حمید شایان

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد گروه جغرافیا،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

shayan34.profcms.um.ac.ir/
shayan34ferdowsi.um.ac.ir
051-38805271
ORCID:0000-0001-6176

مدیر داخلی

دکتر رضا دوستان

اقیلم شناسی استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

doostan.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
doostanum.ac.ir
051-38805288

اعضای هیات تحریریه

دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشکده جغرافیا،دانشگاه تهران

geography.ut.ac.ir/~shmotiee
shmotieeut.ac.ir
021-61112591

دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

www.modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=56&pageid=6264&tchcode=306065
reftekhari_rezayahoo.com
021-82884622

دکتر حسن کامران دستجردی

جغرافیای سیاسی دانشیار دانشکده جغرافیا،دانشگاه تهران

hkamranut.ac.ir

دکتر سیدرضا حسین زاده

ژئومورفولوژی دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه فردوسی مشهد

srhosszadeh.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
srhosszadehum.ac.ir
051-38805273
0000-0002-4147-8065

دکتر سعداله ولایتی

جغرافیای طبیعی استاد گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه فردوسی مشهد

svelayati57yahoo.com
0000-0002-9273-4807

دکتر عزت اله مافی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

mafium.ac.ir
0000-0002-1519-9492

دکتر محمدعلی احمدیان

جغرافیای انسانی- جغرافیای شهری هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

ahmadianum.ac.ir

دکتر کریم حسین زاده دلیر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

dr_k_daliryahoo.com

دکتر محمدجعفر زمردیان

ژئومورفولوژی دانشیارگروه جغرافیا،دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد

zomorodianum.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Dr. Muhabbatov

Department of Geography, Sadruddin Eini State University, Tajikistan, Dushanbe, Tajikistan

www.tgpu.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=105%3Aturizm-v-metod-g&catid=25%3Ageografiya&Itemid=107&lang=en
region_ekrambler.ru
0000-0003-2422-9849

کارشناس نشریه

زهرا بنی اسد

* *

zbaniasad98gmail.com
05138806724