مدیر مسئول


دکتر محمدرحیم رهنما استاد گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.ایران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سردبیر


دکتر حمید شایان استاد گروه جغرافیا،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،ایران

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

مدیر داخلی


دکتر رضا دوستان استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.ایران

اقیلم شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تهران. ایران

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن کامران دستجردی دانشیار دانشکده جغرافیا،دانشگاه تهران، تهران. ایران

جغرافیای سیاسی

  • hkamranut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدرضا حسین زاده استاد گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.ایران

ژئومورفولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعداله ولایتی استاد گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.ایران

جغرافیای طبیعی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عزت اله مافی دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.ایران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدعلی احمدیان دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد.ایران

جغرافیای انسانی- جغرافیای شهری

  • ahmadianum.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر کریم حسین زاده دلیر استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز.ایران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  • dr_k_daliryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی پورطاهری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه تربیت مدرس، تهران.ایران

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر شهرام روستایی استاد گروه آموزشی ژئومورفولوژی،دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز.ایران

ژئومورفولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن لشکری استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.ایران

آب و هواشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامعلی مظفری استاد گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، یزد، ایران

آب و هواشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمدالله سجاسی قیداری دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،ایران

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر وحید قاسمی دانشگاه اروپایی لیسبون پرتغال

مدیریت و اقتصاد

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر کلنظر محبتف استاد گروه جغرافیا، دانشگاه ایالتی سادرودین آینی، دوشنبه، تاجیکستان

کارشناس نشریه


زهرا بنی اسد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

  • zbaniasad98gmail.com
  • 05138806724