اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدرحیم رهنما

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

rahnama.profcms.um.ac.ir/
rahnamaum.ac.ir
051-38805275
ORCID:0000-0002-4851

سردبیر

دکتر حمید شایان

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد گروه جغرافیا،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

shayan34.profcms.um.ac.ir/
shayan34ferdowsi.um.ac.ir
051-38805271
ORCID:0000-0001-6176

مدیر داخلی

دکتر رضا دوستان

اقیلم شناسی استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

doostan.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
doostanum.ac.ir
051-38805288

اعضای هیات تحریریه

دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشکده جغرافیا،دانشگاه تهران

geography.ut.ac.ir/~shmotiee
shmotieeut.ac.ir
021-61112591

دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

www.modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=56&pageid=6264&tchcode=306065
reftekhari_rezayahoo.com
021-82884622

دکتر حسن کامران دستجردی

جغرافیای سیاسی دانشیار دانشکده جغرافیا،دانشگاه تهران

hkamranut.ac.ir

دکتر سیدرضا حسین زاده

ژئومورفولوژی دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه فردوسی مشهد

srhosszadeh.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
srhosszadehum.ac.ir
051-38805273
0000-0002-4147-8065

دکتر سعداله ولایتی

جغرافیای طبیعی استاد گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه فردوسی مشهد

svelayati57yahoo.com
0000-0002-9273-4807

دکتر عزت اله مافی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

mafium.ac.ir
0000-0002-1519-9492

دکتر محمدعلی احمدیان

جغرافیای انسانی- جغرافیای شهری هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

ahmadianum.ac.ir

دکتر کریم حسین زاده دلیر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

dr_k_daliryahoo.com

دکتر محمدجعفر زمردیان

ژئومورفولوژی دانشیارگروه جغرافیا،دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد

zomorodianum.ac.ir

کارشناس نشریه

زهرا بنی اسد

* *

zbaniasad98gmail.com
05138806724