آدرس: مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده‌ی ادبیّات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، کد پستی 9177948883

    دفتر نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای

  • تلفن 051-38806724

فقط چهار کاراکتر انتهایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image