درباره نشریه

تاریخچه مجله

اولین شماره مجله در پاییز 1382 با عنوان جغرافیا و توسعه ناحیه ای ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی (علمی - پژوهشی)منتشرگردید. دومین شماره با عنوان مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،ویژه جغرافیا و توسعه ناحیه ای (علمی و پژوهشی)در بهار و تابستان1383 منتشر شده است. این مجله از شماره 4 که ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی بود از آن جدا گردیده و به صورت کاملاً مستقل منتشر گردید و از شماره 5 به بعد علمی - پژوهشی می باشد.

حوزه و تخصص نشریه

1- برنامه ریزی شهری

2- تحلیل فضایی پدیده های جغرافیایی

3- جغرافیا و برنامه ریزی طبیعی

4- توسعه ناحیه ای

5- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی