نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه استرالیای جنوبی

چکیده

شناسایی و تحلیل ساختاری تأثیر متقابل پیشران های محیط زیست هوشمند در کلانشهر مشهد

چکیده

امروزه به منظور ارتقای سطح کیفیت زندگی شهروندان و پاسخگویی به نیازهای رو به تزاید آنان در زمینه هایی همچون حمل ونقل پاک، فضاهای مطلوب شهری، محیط زیست مناسب باید از رویکردهای نوین همچون شهرهای پایدار، شهرهای هوشمند، شهرهای تاب آور بهره گرفت. در این پژوهش ضمن شناسایی مؤلفه محیط زیست هوشمند، با استفاده از رویکرد آینده پژوهی به بررسی و تحلیل ساختاری تأثیر متقابل پیشران های محیط زیست هوشمند در کلانشهر مشهد پرداخته شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از ماتریس اثرات متقابل در نرم افراز میک مک انجام شده است. پس از شناسایی شاخص ها و طراحی پرسشنامه، به منظور شناسایی میزان اثرگذاری و اثرپذیری شاخص ها، با استفاده از نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند نظرات 30 نفر از متخصصان و کارشناسان مرتبط با موضوع گرفته شد و در نرم افزار میک مک مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که شاخص پر شدگی داده ها با دو بار چرخش برابر 63/93 درصد می باشد که مبین ضریب بالای تأثیرگذاری متغیرها بر یکدیگر هستند. یافته های تحقیق نشان می دهد شاخص های بهره گیری از انرژی های نو و توسعه قوانین زیست محیطی با امتیاز 38 دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری مستقیم بر سایر شاخص های تحقیق است. در مجموع وضعیت پراکنش شاخص ها در نقشه اثر وابستگی مستقیم و غیر مستقیم نشان داد که کلانشهر مشهد از نظر شاخص های محیط زیست هوشمند در شرایط ناپایداری قرار دارد.

واژه های کلیدی: تحلیل ساختاری، شهر هوشمند، کلانشهر مشهد، محیط زیست

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image