نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد . ایران

2 گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش‏های برنامه‏ ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد‏کشاورزی

چکیده

هدف از توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش فقر، افزایش درآمد، بهبود معیشت ، افزایش رفاه و ارتقاء کیفیت استاندارهای زندگی زنان و خانوارهای آنان است. برنامه های صندوق های اعتبارات خرد بعنوان رویکردی توانمند ساز در دو دهه اخیر مورد توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از جمله کشور ما، قرار گرفته است.. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای است که به بررسی اثرات صندوق اعتبارات خرد بر توانمند سازی اقتصادی و رفاهی زنان روستایی منطقه مورد مطالعه؛ یعنی دهستان پیوه ژن از شهرستان مشهد، پرداخته است. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی و به شیوه‌ های اسنادی و کتابخانه ای و میدانی اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده‌است. جامعه آماری پژوهش، شامل 425 نفر زنان روستایی عضو صندوق های اعتبارات خرد این دهستان است که با فرمول کوکران و ضریب خطای 06/0، با حجم نمونه 164 نفر. اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه های ساختارمند ، توصیف و تجزیه و تحلیل شد با آزمون های آماری t تک نمونه ای، t دو نمونه مستقل و کای اسکوئر. نتایج آزمون ها نشان داد، صندوق اعتبارات خرد با میانگین 2.1 در حد کمی بر بعد اقتصادی وخیلی کم با میانگین 1.7 بربعد رفاهی زنان روستایی عضو تاثیر داشته است که ناشی از سابقه کم شروع به‌کار این صندوق ها، مبلغ بسیار ناچیز اعتبارات و نوسانات اقتصادی بازار و کاهش ارزش ریالی وام ها است. تشویق زنان به راه اندازی کسب و کار گروهی، افزایش مبلغ وام و افزایش موجودی سرمایه صندوق های اعتبارات خرد می تواند به اثر بخشی مطلوبتر این صندوق ها کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image