نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، گروه جغرافیا،دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، گروه جغرافیا،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف کلی این پژوهش شناخت رابطه مولفه های تنوع محلات با مکان گزینی طبقه خلاق در راستای دستیابی به شهر خلاق می باشد. روش تحقیق ، پیمایش و جامعه آماری شامل شهروندان مشهدی شاغل اعم از زن و مرد در سال 1399است . ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد که گویه های آن با استفاده از مطالعه تحقیقات پیشین و نیز مصاحبه با کارشناسان رشته های برنامه ریزی شهری و علوم اجتماعی طراحی و تنظیم شده است.جهت کسب روایی یا اعتبار ابزار تحقیق از روش اعتبار صوری استفاده می شود. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آماری آلفای کرانباخ مورد تأیید قرار گرفته است. مقدار آلفای بالای 0.7 نشان دهنده همبستگی درونی سوالات پرسشنامه در سنجش متغیرهای تحقیق می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری spss صورت گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون تحلیل واریانس دوطرفه (univariate) و آزمون های یومن ویتنی و تی تست استفاده شده است. وضعیت چهار مولفه های تنوع اجتماعی شامل رعایت حقوق شهروندی، مدارای عقیدتی –سیاسی، مدارای اخلاقی-رفتاری و مدارای هویتی در چهار محله از شهر مشهد از نظر اقتصادی و درآمدی، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد میزان تنوع اجتماعی به طور کلی در محله با برخورداری بالا(درآمد بالا) بیشتر از سایر محلات مشهد است. در کلیه مؤلفه های تنوع اجتماعی در طبقه فوق خلاق، نمره بالاتری در مقایسه با طبقه خلاق دارند .واژگان کلیدی : طبقه خلاق، طبقه فوق خلاق، مولفه های تنوع اجتماعی، محلات شهر مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image