نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یکی از گرایشهای نودر بر نامه ریزی شهری که در پاسخ به توسعه بدون برنامه وپراکندگی نا معقول شهر ها آمده رشد هوشمند می باشد که اصول آن در بافت شهر های گذشته نمود کامل داشته؛ لذادر دوره معاصر نیازمند استفاه از شیوه هاو الگوهای جامع نوین هستیم هدف از این پزوهش بازشناسی و تطبیق شاخصهای شهر ایرانی اسلامی با ایده جهانی رشد هو شمندکه اصول مشتر ک آن در حوزه میانی شرقی مشهد مورد بر رسی قرار می گیرد روش تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد و برای گرد آوری داده ها بر اساس مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه ؛ حجم نمونه ای از ساکنین و زائرین هر کدام به تعداد 385 نفر وبا استفاده از نرم افزارهای Smart pls,Spss , GIS , Exell در دو بخش یافته های توصیفی و استنباطی تحلیل شدند یافته های پژوهش از تطبیق شاخصهای رشد هوشمند در شهر ایرانی اسلامی نشان دهنده 56 معیارهای تلفیقی و 63 زیر معیار جهت معیارهای نوین رشد هوشمند ایرانی اسلامی است که معیارها ی رشد هوشمند و شهر ایرانی اسلامی باهم مشابهت زیادی داشته ودارای یک بنیان و ریشه مشترک می باشند در شاخصهای کیفیت زندگی از نظر ساکنین در حوزه میانی شرقی در ابعاد اجتماعی و اقتصادی با میانگین 2.83و2.926 نشان دهنده وضعیت نامطلوب ودر ابعاد کالبدی و زیست محیطی با میانگین 3.30 و 3.089 مطلوب می باشدو در کل شاخصهای کیفیت زندگی با میانگین 2.970 نامطلوب ارزیابی شد و از نظر زائرین نشان دهنده وضعیت نامطلوب در ابعاد اجتماعی و اقتصادی با میانگین 2.805و3.028 و در ابعاد کالبدی و زیست محیطی با میانگین 3.43 و 3.14مطلوب می باشدو در کل شاخصهای کیفیت زندگی با میانگین 3.101مطلوب ارزیابی شد

CAPTCHA Image