نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

در جهان امروز، نابرابری های منطقه ای، پدیده ای فراگیر و رو به گسترش می باشد. به همین دلیل توجه به برنامه ریزی فضایی و منطقه ای، به منظور کاهش نابرابری و عدم تعادل منطقه ای، مورد توجه ویژه محققین و پژوهشگران این حوزه قرار گرفته است. هدف این پژوهش، بررسی سناریوهای توسعه منطقه ای استان اردبیل می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر ماهیت داده ها، کیفی و از نظر روش گردآوری داده ها، اسنادی_ پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان و متخصصان برنامه ریزی منطقه ای می باشد. متغیرهای اولیه از طریق مدل دلفی و توزیع پرسشنامه بین خبرگان به عنوان جامعه آماری پژوهش تهیه گردیده، در پردازش داده ها از تکنیک های متعدد آینده پژوهی از جمله تحلیل ماتریس اثرات متقاطع و سناریونویسی با استفاده از نرم افزار سناریو ویزارد استفاده شده است. برای سنجش دقیق کار در این مرحله پس از گرفتن نظرات خبرگان و متخصصان، 42 وضعیت محتمل برای 14 عامل تعریف گردید. برای هر عامل نیز 3 وضعیت خوش بینانه ، بینابین و بدبینانه تعریف گردید که فرض خوش بینانه بیانگر بهترین حالت، فرض بینابین بیانگر ادامه روند فعلی و وضع موجود می باشد و در نهایت فرض بدبینانه بیانگر نامناسب ترین وضعیت پیش رو برای عوامل کلیدی توسعه استان می باشد. نتایج نشان می دهد که به منظور کاهش نابرابری و عدم تعادل منطقه ای باید بر روی حوزه های جذب سرمایه گذاری، کشاورزی، آب، راه، مدیریت، حمایت از تولید، استخراج منابع انرژی، اشتغال و توسعه گردشگری تمرکز گردد. که این مساله تنها با تغییر دیدگاه مدیریتی و اصلاح روش برنامه ریزی می تواند به وقوع بپیوندد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image