نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 ارومیه

3 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

مناسبات ژئوپلیتیکی ایران و ایالات متحده آمریکا باتوجه‌به جایگاه دو بازیگر در مقیاس منطقه‌ای و جهانی از اهمیت بسیار بالایی در مباحث ژئوپلیتیکی برخوردار است. اگرچه این دو بازیگر به دلیل اختلافات سیاسی پیش‌آمده بعد از انقلاب اسلامی روابط سیاسی دیپلماتیک نداشته‌اند، اما دارای مناسبات ژئوپلیتیکی گسترده‌ای بوده‌اند، به‌گونه‌ای که این مناسبات طی یک قرن اخیر و به‌ویژه در چهار دهه گذشته طیف‌های مختلفی از مناسبات هم‌گرایانه تا تنش‌آمیز را دربرگرفته و تجربه نموده است. که در آن مولفه‌های ژئوپلیتیکی بازیگران نقش آفرینی بسیار مهمی داشته‌اند براین‌اساس در تحقیق حاضر با رویکرد توصیفی - تحلیلی به دنبال بررسی مناسبات ایران و آمریکا بر اساس مولفه‌های ژئوپلیتیکی در بعد طبیعی که شامل موقعیت جغرافیایی دریایی، موقعیت جغرافیایی خشکی، موقعیت جغرافیایی گذرگاهی، وسعت سرزمینی، وضعیت منابع طبیعی (نفت و گاز)، وضعیت منابع طبیعی (معادن)، وضعیت منابع زیستی (آب، خاک، خورشید و ...)، تعداد همسایگان، عمق استراتژیک، تسلط بر تنگه‌ها و کریدورهای انتقال انرژی، منازعات استراتژیک (تنش‌های سرزمینی با همسایگان) بوده است، می‌پردازد.

چکیده

مناسبات ژئوپلیتیکی ایران و ایالات متحده آمریکا باتوجه‌به جایگاه دو بازیگر در مقیاس منطقه‌ای و جهانی از اهمیت بسیار بالایی در مباحث ژئوپلیتیکی برخوردار است. اگرچه این دو بازیگر به دلیل اختلافات سیاسی پیش‌آمده بعد از انقلاب اسلامی روابط سیاسی دیپلماتیک نداشته‌اند، اما دارای مناسبات ژئوپلیتیکی گسترده‌ای بوده‌اند، به‌گونه‌ای که این مناسبات طی یک قرن اخیر و به‌ویژه در چهار دهه گذشته طیف‌های مختلفی از مناسبات هم‌گرایانه تا تنش‌آمیز را دربرگرفته و تجربه نموده است. که در آن مولفه‌های ژئوپلیتیکی بازیگران نقش آفرینی بسیار مهمی داشته‌اند براین‌اساس در تحقیق حاضر با رویکرد توصیفی - تحلیلی به دنبال بررسی مناسبات ایران و آمریکا بر اساس مولفه‌های ژئوپلیتیکی در بعد طبیعی که شامل موقعیت جغرافیایی دریایی، موقعیت جغرافیایی خشکی، موقعیت جغرافیایی گذرگاهی، وسعت سرزمینی، وضعیت منابع .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image