نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 گروه جغرافیا- مرکز تحقیقات گردشگری - واحد نجف آباد- دانشگاه آزاد اسلامی - نجف آباد- ایران.

چکیده

رویکردهای مختلفی برای رسیدن به تعادل و پایداری شهری ارائه شده است، یکی از این رویکردها شهر اکولوژیک است. رویکرد شهر اکولوژیک، رویکردی است جامع و یکپارچه که تمامی اهداف و ابعاد توسعه شهری را با محور قرار دادن پایداری محیطی، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی مطرح می سازد.هدف این پژوهش الگوی سازی حمل و نقل پایدار شهراکولوژیک در راستای دستیابی به توسعه پایدار در شهر دُرچه است. این پژوهش از لحاظ پارادایمی جزء پژوهش های کمّی به شمار می رود، از لحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ ماهیت توصیفی، تحلیلی است.روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی بوده است که از طریق ابزار پرسشنامه 375 نفر مورد پرسش قرارگرفته اند . جامعه آماری پژوهش، شهروندان شهر درچه هستند که با روش خوشه ای انتخاب شدند. روایی پرسشنامه به صورت صوری از دیدگاه متخصصان برنامه ریزی شهری و شهرسازی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ با 839/. مورد تأیید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد از آنجایی که در بین محلات مختلف شهر از لحاظ شاخص های شهراکولوژیک همگونی نسبی وجود دارد و میانگین هیچکدام از میانگین مورد آزمون (3) بالاتر نبوده است می توان با یک مدل مشخص به الگوی حمل و نقل پایدار شهر اکولوژیک دست یافت. همچنین شهروندان در گویه های تمایل به استفاده از حمل و نقل شهراکولوژیک (استفاده از دوچرخه و پیاده)با میانگین بالای (18/4) تمایل بالایی از خود نشان داده اند و می‌توان گفت بستر اجتماعی جهت ایجاد حمل و نقل پایدار شهراکولوژیک در این شهر فراهم است. بنابراین الگوی پیشنهادی حمل و نقل پایدار شهراکولوژیک بر پایه حمل و نقل پیاده، دوچرخه و بستر سازی حمل و نقل عمومی در معابر اصلی شهر درچه پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image