نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امروزه مسکن به عنوان یک نیاز اساسی برای خانوارها محسوب می شود و .قیمت مسکن اساسی ترین متغیر بخش مسکن بوده که تایع مختلفی می باشد.یکی از عواملی که میتواند بر قیمت مسکن موثر باشد بلندمرتبه سازی است لذا هدف این پژوهش ،تاثیر بلند مرتبه سازی برقیمت مسکن در محدوده ای ازمنطقه 9 مشهد که بلندمرتبه سازی در آن رشد بیشتری نسبت به سایر نقاط داشته است

در این مطالعه برای انجام تحلیل های مورد نیاز و ترسیم نقشه ها و پروفیل ها از نرم افزار ArcGis وبرای ترسیم نمودارها از Excel برای استفاده شده است همچنین برای درک پایین ترین و بالاترین قیمت مسکن در محدوده از دستور IDW(Spatial Analyst )در Gis بهره گرفته شده است.

همچنین از تجزیه و تحلیل های رگرسیونی مانند OLS (حداقل مربعات معمولی) به منظور درک میزان اثرگذاری سایر عوامل استفاده شده که درآن قیمت مسکن آپارتمانی به عنوان متغیر وابسته و تعداد7 شاخص به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند.

قیمت مسکن از سال 86 با شروع فرآیند بلندمرتبه سازی رشد قابل ملاحظه ای در محدوده داشته است.همچنین حداکثر فاصله ای که بلندمرتبه سازی بر قیمت مسکن موثر بوده فاصله ی 400 متری می باشد. همچنین نتایج حاصل از مدل رگرسیونی نشان میدهد که به ترتیب متغیرهای مستقل فاصله از بلوار وکیل آباد ،عرض معابر،وسعت قطعات ،فاصله از مجموعه های بلندمرتبه وفاصله از کارخانه دارا ی ارتباط مستقیم ومثبت با قیمت مسکن هستندو متغیرهای مراکز درمانی و فاصله از مسیل دارای ارتباط منفی و معکوس با قیمت مسکن هستند.

نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد قطعاتی که در فاصله400 متری ازبلندمرتبه ها قرار داشته اند قیمت های بیشتری را نسبت به سایر نقاط نشان می دهند. همچنین بررسی های رگرسیونی نشان داده است که کاربری ها می توانند اترات مستقیم ومثبت بر قیمت مسکن ویا بالعکس داشته باشند.

CAPTCHA Image