نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

2 استادیارگروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان،شیروان، ایران

3 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران

چکیده

شهر شیروان نیز همچون بسیاری از شهرهای دیگر کشور در چند سال اخیر با رشد فزاینده جمعیت ناشی از مهاجرتهای گسترده از روستاها به این شهر روبه رو بوده است. طرحهای توسعه انجام شده در این شهر به دلیل ایستایی و عدم انعطاف پذیری مشکلات مدیریتی مانند عدم تخصص، مشکلات اقتصادی، کالبدی و .... نتواسته اند به برآوردن نیازهای شهروندان و اولویتهای خدمات شهری بپردازند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شهرداری ها در پیاده سازی برنامه ریزی راهبردی تدوین شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است. در راستای گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان و متخصصین شهری بود که حجم نمونه با استفاده از تکنیک دلفی 32 نفر برآورد گردید. در جهت گردآوری داده‌های میدانی از پرسشنامه استفاده شد پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ و محاسبه ضریب پایایی ترکیبی سنجیده شد، روایی پرسشنامه نیز در دو مرحله روایی صوری و ظاهری از طریق کسب نظر از اساتید و کارشناسان تایید، و روایی واگرا با محاسبه شاخص میانگین واریانس استخراج شده تایید شد. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از نرم افزارهای SPSS و pls استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که مقدار ضریب مسیر برای ایجاد زیرساخت های لازم توسط شهرداری برابر با 310/0، برای ایجاد سازگاری بین شرایط اقتصادی و بافت اجتماعی و ساختار فرهنگی شهر شیروان برابر با 193/0 و برای نقش شهرداری در بومی سازی طرح برابر با 396 بود لذا شهرداری شیروان از طریق ایجاد زیرساخت های لازم، ایجاد سازگاری بین شرایط اقتصادی و بافت اجتماعی و ساختار فرهنگی شهر و بومی سازی طرح توسعه شهری به منظور پیاده سازی طرح توسعه شهری بر مبنای برنامه ریزی استراتژیک نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image