نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصهان

چکیده

اهداف: بدر تعریفی از روستای هوشمند روستایی است خودکفا و با روحیه توانمند‌سازی نیروی انسانی (بویژه جوانان روستایی) با استفاده از منابع طبیعی موجود در دسترس و فناوریهای مناسب روستایی که منجر به ترویج مدیریت غیرمتمرکز و ایجاد اشتغال با کمک سازمان‌های دولتی و غیردولتی می‌شود امروزه رهیافت رشد هوشمند نقش بسیار مهمی در توسعه پایدار روستایی دارد. این رویکرد تلاش می‌کند کیفیت زندگی انسان‌ها را ارتقاء دهد و درصدد پاسخگویی به مسائل و مشکلات اجتماعی- اقتصادی، زیست‌محیطی و کالبدی است و می‌تواند راهگشای مدیریت روستایی برای استفاده بهینه از امکانات و حل معضلات روستایی باشد. لذا هدف این تحقیق بررسی وضعیت مؤلفه‌های حکمروایی خوب و رشد هوشمند در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان کاشان می‌باشد.

روش: جامعه آماری پژوهش سرپرستان خانوارهای روستایی شهرستان کاشان بودند (364482=N) که با استفاده از جدول کرجسی- مورگان، حجم نمونه ی آماری 379 نفر محاسبه گردید. به منظور دستیابی به نمونه ها در این پژوهش، از روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده گردید. مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای شاخص‌های حکمروایی خوب برابر 75/0 و برای شاخص‌های رشد هوشمند 78/0 بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از بسته نرم افزاری SPSS نسخه 24 و AMOS استفاده شد. یافته ها و نتایج: بر اساس نتایج به دست آمده مولفه های حکمروایی خوب و رشد هوشمند به ترتیب با میانگین 120/3 و 643/2 در روستاهای شهرستان کاشان به ترتیب متوسط و پایین‌تر از حد مطلوب ارزیابی شده است و بین مولفه های حکمروایی خوب با آگاهی و رشد هوشمند روابط علّی با شاخص های مطلوبی برازش داشت (RMSEA= 0/027).

نتیجه گیری: بر اساس یافته های تحقیق ارتقاء شاخص های قانونمندی، شفافیت ، مسئولیت پذیری، کارایی و اثربخشی، مشارکت، اجماع گرایی، عدالت محوری و پاسخ گویی در توسعه رشد هوشمند اثرگذار می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image