مدیر مسئول


دکتر محمدرحیم رهنما استاد گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سردبیر


دکتر حمید شایان استاد گروه جغرافیا،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

مدیر داخلی


دکتر رضا دوستان استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

اقیلم شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری استاد دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن کامران دستجردی دانشیار دانشکده جغرافیا،دانشگاه تهران

جغرافیای سیاسی

  • hkamranut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدرضا حسین زاده دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه فردوسی مشهد

ژئومورفولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعداله ولایتی استاد گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه فردوسی مشهد

جغرافیای طبیعی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عزت اله مافی دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدعلی احمدیان دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

جغرافیای انسانی- جغرافیای شهری

  • ahmadianum.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر کریم حسین زاده دلیر استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  • dr_k_daliryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی پورطاهری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه تربیت مدرس

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر شهرام روستایی استاد گروه آموزشی ژئومورفولوژی،دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

ژئومورفولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن لشکری استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

آب و هواشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامعلی مظفری استاد گروه جغرافیا، دانشگاه یزد

آب و هواشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمدالله سجاسی قیداری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

  • ssojasium.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر وحید قاسمی دانشگاه اروپایی لیسبون پرتغال

مدیریت و اقتصاد

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Dr. Muhabbatov Department of Geography, Sadruddin Eini State University, Tajikistan, Dushanbe, Tajikistan

کارشناس نشریه


زهرا بنی اسد *

*

  • zbaniasad98gmail.com
  • 05138806724