نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

2 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه گردشگری از مهمترین رویکردهای توسعه اقتصادی و اجتماعی هر منطقه محسوب می شود و می تواند تاثیرات قابل توجه به دنبال داشته باشد. در راستای توسعه گردشگری، شناخت منابع، ظرفیت ها، مسائل و راهبردهای مطلوب بسیار ضروری است. شمال منطقه استان فارس با وجود تنوع اقلیمی و جغرافیایی و همچنین منابع مهم توسعه گردشگری اعم از تاریخی و طبیعی مورد غفلت قرار گرفته و اجرای برخی پروژه ها از جمله آزاد راه اصفهان-شیراز نیز بحث گردشگری منطقه را در انزوا قرار خواهد داد. هدف این پژوهش شناخت نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت در زمینه رشد و توسعه گردشگری منطقه شمال استان فارس و سپس تدوین راهبردهای موثر در این زمینه جهت برون رفت از مساله و مشکلات موجود و آینده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده های پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه است. روایی پرسش نامه از طریق نخبگان تایید و پایایی نیز از طریق آلفای کرونباخ بالای 70/0 تایید شد. جامعه آماری تحقیق را گردشگران تشکیل داده اند. تعداد نمونه 384 نفر محاسبه شد. تحلیل مدل برای توسعه گردشگری منطقه شمال استان فارس نشان داد که نقاط قوت با امتیاز 05/4 به دلیل تنوع اقلیمی و منابع گردشگری منطقه و همچنین نقاط فرصت با امتیاز 976/3 به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی، به عنوان مهمترین ظرفیت های توسعه گردشگری منطقه شناخته شده اند که نسبت به نقاط ضعف و تهدید، وزن بیشتری دارند. نقاط ضعف با امتیاز 545/3 و نقاط تهدید با امتیاز 705/3 به دلیل به دلیل کمبود امکانات و خدمات و تهدیدات و همچنین احداث آزاد راه اصفهان-شیراز در رتبه های بعدی شناخته شده اند. تقویت دسترسی به آزاد راه گردشگری و همچنین توسعه خدمات گردشگری از مهمترین راهبردهای مطرح شده جهت برون رفت از مساله است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image