نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: این پژوهش درصدد شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توسعه پایدار گردشگری استان یزد  می‌باشد. بدین منظور به تحلیل شرایط موجود جامعه میزبان وشناخت نقاط  قوت، ضعف  و فرصت ، تهدید منطقه مورد مطالعه می‌پردازد.
روش: روش این پژوهش تحلیلی – توصیفی است. ابتدا مصاحبه و نظرخواهی از طریق پرسشنامه از 18 نفراز کارشناسان،  مدیران و شاغلین بخش گردشگری در منطقه انجام گرفت. در مرحله بعد یا استفاده از تکنیک تحلیل محتوا و تحلیل SWOT داده‌ها و اطلاعات مورد تحلیل قرار گرفت. در فرایند تحلیل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IEF)، ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)، ماتریس عوامل داخلی– خارجی (IE) و ماتریس کمی برنامه ریزی راهبردی (QSPM) استفاده گردید.
یافته ها/نتایج: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بخش گردشگری استان یزد در موقعیت تدافعی (WT) قرار دارد. نتایج حاصل از ماتریس کمی برنامه ریزی راهبردی (QSPM) نشان داد که از بین راهبرد‌های گروه تدافعی (WT) راهبرد تلاش جهت گفتمان سازی و جریان سازی گردشگری توسعه پایدار در اولویت اول می باشد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image