نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت دانش بنیان اندیش بنیان فناور ورنا، پارک علم و فناوری گیلان،رشت، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

گردشگری روستایی فعالیتی بسیار مهم برای توسعه روستاهاست، که باعث رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و افزایش درآمد برای ساکنان روستایی می‌شود. از جمله عواملی که سبب توسعه گردشگری روستایی است، استفاده بهینه از تکنیک‌های بازاریابی به ویژه بازاریابی الکترونیکی است. هدف این پژوهش بررسی نقش بازاریابی الکترونیکی در توسعه گردشگری روستایی، روستاهای پیرامون کلانشهر رشت می‌باشد.این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش آمیخته(کیفی و کمی) است. جامعه آماری بخش کیفی کنشگران عرصه بازاریابی الکترونیکی می‌باشند که 36 نفر از آنها به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی کلیه گردشگرانی هستند که از منطقه مورد مطالعه بازدید کرده اند. به دلیل بزرگ بودن و نامشخص بودن تعداد آمار دقیق گردشگران و باتوجه به شرط حجم نمونه قابل‌کفایت جهت تحلیل عاملی، 200 نفر به روش نمونه‌گیری گیری قضاوتی(هدفمند) انتخاب شدند. مبنای انتخاب این گردشگران آشنایی واستفاده آنان از بازاریابی الکترونیکی بوده است. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی مصاحبه در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از شاخص‌های مرحله کیفی می‌باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش کدگذاری باز استفاده شد که منجر به شناسایی40 گویه شد و در بخش کمی از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی در قالب افزارهایSPSS وLISREL استفاده شد. براساس یافته‌های پژوهش، هفت عامل با روش تحلیل عاملی استخراج شد که در توسعه گردشگری روستاهای پیرامون کلانشهر رشت تاثیر گذار می باشند. این عوامل به ترتیب اهمیت شامل قیمت، برنامه ریزی و مدیریت، تبلیغات، افراد، محصول، شواهد و امکانات فیزیکی و مکان می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image