نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا،واحدمشهد،دانشگاه آزاداسلامی،مشهد،ایران

چکیده

گردشگری فرهنگی براساس گزارش سازمان گردشگری جهانی بخش عمدة گردشگری جهان را در برگرفته

است بنابراین از نظر اقتصادی نیز اهمیت زیادی دارد با توجه به تنوع فرهنگی کشور ایران می تواند از مهمترین

اشکال توسعه گردشگری باشد.اشکال توسعه گردشگری باشد، از طرف دیگر گردشگری به‌عنوان ابزاری برای به دست اوردن ارز خارجی و تامین منابع مالی مورد نیاز برا ی تبدیل کشورهای در حال توسعه از کشورهای با اقتصاد وابسته به کشاورزی به اقتصادهای صنعتی تلقی می شود. در این پژوهش سعی بر شناخت پنج شاخص : موانع سازمان های دولتی توسعه پایداری محلی، موانع مربوط به زیرساخت‌ها، امکانات گردشگری، منابع حمایتی و سرمایه‌گذاری، بازاریابی، جنبه‌های مدیریتی و اجرایی به‌عنوان موانع، جنبه‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی به‌عنوان موانع، موانع مربوط به کمبود منابع انسانی متخصص و اثرات منفی بر

محیط زیست گردشگری به‌عنوان یک مانع توسعه گردشگری تاکید شده است برای جمع آوری داده های این تحقیق

که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته از روش های میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه آماری

تحقیق، گردشگران شهرستان خواف می باشند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 380 نفر بدست آمد و به

صورت اتفاقی پرسشنامه بین آن ها توزیع گردید. داده های این تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS

تجزیه و تحلیل شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد دو شاخص امکانات زیر ساختی و کمبود متخصص اهمیت

بیشتری نسبت به سایر شاخص های مورد بررسی دارند که در بین معیارهای زیر ساختی، زیر ساخت های حمل

و نقل از دیگر زیرساخت های گردشگری اهمیت بیشتری دارند در مرحله بعد این شاخص مدیریتی است که مانع بعدی

در توسعه گردشگری شهرستان خواف می باشد و در مراحل دیگر شاخص جنبه های فرهنگی با ضریب 86/0 و

شاخص زیست محیطی با ضریب 57/0 قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image