نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گروه جغرافیا، واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

چکیده:

در نواحی روستایی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی طی دهه‌های اخیر دچار افول شده و سطح درآمد و اشتغال روستاییان نسبت به متوسط کشور کاهش ‌یافته است لذا بایستی گزینه‌های جدیدی با استفاده از منابع محلی موردتوجه قرار گیرد. در دهه‌های اخیر رویکرد کارآفرینی به عنوان یکی از راهبردهای توسعه روستایی موردتوجه قرارگرفته و نظریه‌پردازان، و برنامه ریزان و مجریان درصدد برآمده‌اند تا با ارائه راهکارها و روش‌های جدید و ارزیابی‌های مستمر و مؤثر از سیاست‌ها، برنامه‌ها و عملکردها ، توسعه و بهبود ظرفیت کارآفرینی را اصلاح و قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بهتر را امکان‌پذیر سازند. در همین راستا مقاله حاضر با هدف ارزیابی تأثیر عوامل اقتصادی بر توسعه کارآفرینی روستایی در روستاهای شهرستان کلات تهیه گردیده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش توصیفی-تحلیلی می‌باشد. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای بوده که روایی آن بر اساس تکنیک دلفی و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ تأیید گردید. جامعه آماری تحقیق شامل 48 روستا با جمعیت بیشتر از 100 نفر شهرستان کلات بود که 20 درصد آن‌ها (10 روستا) به عنوان نمونه انتخاب و توزیع فضایی پرسشنامه در آن‌ها انجام گرفت. نتایج نهایی پژوهش نشان می‌دهد که موثرترین عامل اقتصادی بر توسعه کارآفرینی روستایی در روستاهای شهرستان کلات عامل معرفی ‏زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری ‏ با میانگین 4.25 می باشد و در مرتبه بعدی نیز عامل برگزاری دوره‌های ‏مهارتی با میانگین 4.2 می باشد. همچنین کم اهمیت ترین عامل نیز دو عامل اعطای وام‌ها با بهره پایین و بازاریابی ‏برای محصولات تولیدی با میانگین 3.3 می باشد.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image