نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اهداف: مسکن کالایی ضروری است و یکی از نیازهای اساسی بشر؛ یعنی سرپناه را تأمین میکند و نبود آن حیات انسان را به مخاطره میاندازد. برای اغلب خانوارها مسکن مهم ترین کالای مصرفی است. به همین سبب، مسکن به عنوان سرپناه و محل سکونت، همانند خوراک و پوشاک، کالایی فاقد جانشین است و یکی از احتیاجات اساسی و اولیه ی انسان است. این کالا در تمام دوران حیات بشراز مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف بوده است و دولت ها تلاش کرده اند که با مدیریت و برنامه ریزی و سیاست گذاری راه حل هایی برای پاسخ به مشکلات آن بیابند.

روش :از همین رو پس از شناسایی عوامل موثر بر قیمت زمین برای سنجش میزان اهمیت هر یک از عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت دانش، با توجه به ارتباط میان این عوامل از روش ترکیبی تحلیل شبکه‌ای و دیماتل(Dematel-ANP) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق در برگیرنده 20 نفر از خبرگان(کارشناسان و مدیران اداره مسکن و شهرسازی، نظام مهندسی، شهرداری و اساتید دانشگاه) در سال 1396 می باشد.

یافته ها و نتایج :بر اساس ماتریس نهایی حاصل شده از خروجی نرم افزارSuper decision ، عامل اقتصادی- اجتماعی خانوار بیشترین اولویت و پس از آن به ترتیب عامل‌های محیطی و کالبدی-فیزیکی در اولویت های بعدی قرار گرفته و عامل دسترسی کمترین اولویت را به خود اختصاص داده اند. براساس نتایج مدل دیماتل نیز عامل اقتصادی-اجتماعی خانوارها بیشترین اثر را بر کل سامانه دارند.

CAPTCHA Image