دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

1. عوامل موثر در شکل گیری تقویت فضاهایی عمومی در روستاهای استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.50694.0

زهرا شریفی نیا؛ سمیه حق نظری


2. تحلیل اکتشافی عوامل انگیزه‌های کششی و رانشی کارآفرینان صنایع دستی روستایی خراسان جنوبی با رویکرد پدیدار شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

الهام تاجریزی؛ اسد الله زمانی پور؛ کوروش روستا؛ جواد میکانیکی


3. بررسی تأثیر فضای سرمایه گذاری بر درآمد گردشگری در کشورهای منتخب خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.49666.0

هادی رفیعی؛ علی رهنما؛ آزاده استادفرد


4. ارتقاء کیفیت زندگی در فضا های شهری با رویکرد رشد هوشمند ایرانی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.47016.0

مژگان پورعماد؛ محمد اجزاءشکوهی؛ محمدرحیم رهنما؛ براتعلی خاکپور


پژوهشی-مطالعه موردی

5. تحلیلی بر زیست پذیری شهری براساس شاخص زیست محیطی (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.47188.0

محمد قنبری؛ محمد اجزاء شکوهی؛ محمد رحیم رهنما؛ امید علی خوارزمی


پژوهشی

6. بررسی تأثیربلند مرتبه سازی بر نوسانات قیمت مسکن درمنطقه 9 شهرداری مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.47294.0

نازنین باقری ازغدی؛ محمدرحیم رهنما


7. برنامه ریزی استراتژیک توسعه استان لرستان بر پایه هویت رقابت پذیر منطقه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.47550.0

نعمت شاکرمی؛ محمد رحیم رهنما؛ مسعود زمانی پور


پژوهشی-مطالعه موردی

8. ارزیابی و تحلیل ابزارهای مدیریت یکپارچة بافت تاریخی کلان شهرهای ایران (مطالعة موردی: کلان شهر شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.48649.0

میثم رضائی؛ علی زنگی آبادی؛ محمدرضا هل فروش


پژوهشی

9. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهرهای ایران با استفاده از مدل ANP-Dematel

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.48907.0

نازنین باقری ازغدی؛ محمد رحیم رهنما


پژوهشی-مطالعه موردی

10. تحلیلی بر آسیب‌پذیری بافت‌های تاریخی – فرهنگی بازارهای سنتی در شهرهای ایرانی _ اسلامی (نمونة موردی: بازار شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.48924.0

علی زنگی آبادی؛ سارا میرزایی


پژوهشی

12. تحلیلی بر آسیب‌پذیری سرمایه‌های معیشتی خانوارهای روستایی در سیل شهرستان آق‌قلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.68260.1006

بهمن صحنه؛ عبدالمجید نورتقانی


13. سازگاری و هویت مکانی مهاجران: روابط و تعدیل‌گرها (مطالعه موردی: مهاجران ساکن شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.67210.0

رعنا شیخ بیگلو؛ زهرا سلطانی


14. بررسی و تحلیل رابطه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تغییر هویت اجتماعی در نواحی روستایی (منطقه مورد مطالعه: دهستان شاندیز از توابع شهرستان بینالود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1400

10.22067/jgrd.2021.49389.0

طاهره صادقلو؛ هما باتقوا سرابی؛ خدیجه بوذرجمهری؛ محسن نوغانی دخت بهمنی


علمی- پژوهشی

15. شناسایی عوامل مؤثر بر زیست پذیری شهری با رویکرد مدلسازی ساختاری – تفسیریISM (نمونه موردی: شهر ایلام).

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1400

10.22067/jgrd.2021.48827.0

فاطمه پیری؛ سعید ملکی


16. تبیین راهبردهای توسعة گردشگری پزشکی با رویکرد رقابت پذیری مقاصد (نمونه موردی استان فارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1400

10.22067/jgrd.2021.67407.1000

مسعود تقوایی؛ سیده سمیه حسینی


مقاله پژوهشی

17. تحلیل رقابت‌پذیری شاخص‌های بهداشتی- درمانی استان‌های کشور با استفاده از تکنیک ماباک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22067/jgrd.2021.68212.1004

رباب حسین زاده