موضوعات = برنامه ریزی در بخش های شهری و روستایی
تعداد مقالات: 11
1. واکاوی اثرات ایجاد صندوق اعتباری خرد برتوسعه اشتغال پایدارمناطق روستایی (مطالعه موردی : شهرستان های رزن و فامنین استان همدان ) ...

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1400

10.22067/jgrd.2021.68480.1009

فاطمه کیانی؛ یوسف قنبری؛ حمید برقی


2. بررسی وضعیت امکانات مسکن شهری و میزان رضایت از محیط زندگی در منطقه 9 تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22067/jgrd.2021.68514.1010

سارا الله قلی پور؛ حسین حاتمی نژاد


3. نقش عوامل اجتماعی – اقتصادی در آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی (1399-1375) مورد: ناحیه تکاب (آذربایجان غربی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

10.22067/jgrd.2021.71858.1058

بهزاد دوستی سبزی؛ عباس سعیدی؛ بیژن رحمانی


4. نقش بازاریابی الکترونیکی بر بهبود سرمایه‌های معیشت پایدار خانوارهای روستایی شهرستان گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

10.22067/jgrd.2021.71856.1057

رضوان کریمی؛ بهمن صحنه؛ علی اکبر نجفی کانی


5. تحلیل آسیب‌پذیری و تاب‌آوری باغداران و تولید مرکبات نسبت به تغییرات اقلیمی در استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

10.22067/jgrd.2021.72546.1067

سید عبدالحمید هاشمی ساداتی؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ یحیی تاجور؛ سید حسین میرموسوی


9. تحلیل نابرابری فضایی سکونتگاه های رسمی و غیر رسمی محلات منطقه 2 شهر تهران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22067/jgrd.2021.69240.1023

احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ شهرام چرخان