نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان/گروه جغرافیا

2 دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه اصفهان

3 Associate Professor, Department of Health Services Management, Faculty of Management and Communication, Isfahan University of Medical Sciences

چکیده

چکیده

گردشگری پزشکی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های گردشگری سلامت و به عنوان یک صنعت با پتانسیل بالا، نقش مهمی در توسعة پایدار صنعت گردشگری سلامت بازی می کند و ارتباط دهندة بخش پزشکی و گردشگری است. جهانی شدن، توسعة اقتصادی، تغییرات جمعیتی، امکانات حمل و نقل و از همه مهم‌تر توسعة فناوری‌ها، منجر به تغییراتی در عرضه و تقاضای مراقبت‌های بهداشت و درمان شده ‌است. هدف این نوشتار، تحلیل و بررسی نماگرهای مؤثر بر توسعة گردشگری پزشکی کلان‌شهر اصفهان است. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی – تحلیلی و کاربردی است. گردآوری داده ها به صورت کتابخانه‌ای و پیمایشی (پرسشنامه) بوده و رویکرد گردآوری داده‌ها رویکرد تعاملی – خبره‌محور می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، 35 نفر از کارشناسان، متخصصان، خبرگان و اعضاء هیأت علمی مرتبط با این حوزه است که به روش نمونه-گیری گلوله برفی انتخاب شده اند. برای گردآوری داده‌های این پژوهش از روش دلفی آنی و از نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS در تحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که سازه‌های مؤثر در تحلیل به ترتیب: نماگرهای امکانات، تسهیلات و تجهیزات 99% نماگرهای فرهنگ (سیاسی، سازمانی و عمومی) 95%، نماگرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، تبلیغات و بازاریابی 89%، نماگرهای برنامه‌ریزی و توسعه 87%، نماگرهای کیفیت خدمات 80 %و نماگرهای هزینه و بیمه 65% اولویت‌بندی شده است. دراین مطالعه مقدار SRMR برای نماگرهای مؤثر بر توسعة گردشگری پزشکی کلان‌شهر اصفهان 061/0 به دست آمده و مقدار NFI مدل 908/0 را نشان می‌دهد که حاکی از مقدار نیکویی برازش بسیار مناسبی است.

واژگان کلیدی: ارزیابی، گردشگری پزشکی، نماگر، مدل سازی معادلات ساختاری، کلان شهر اصفهان.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image