نوع مقاله : پژوهشی-مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استاد گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت ، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا ، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور تحلیل نقش موانع ، موازی کاری و ناهماهنگی های مدیریت روستایی و نقش آن در مدیریت هماهنگ توسعه روستایی استان گیلان به انجام رسیده است. نمونه ای به حجم 81 نفراز متخصصین ،مدیران، کارشناسان بخش های مختلف امور روستایی استان گیلان ، با استفاده از جدول مورگان و به روش تصادفی و نظام مند انتخاب و داده های مرتبط با متغیرهای پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد. روایی پرسش نامه بر اساس مبانی نظری و مطالعه مقالات و در نهایت پس از نظرات اصلاحی اساتید محترم تایید و برای پایایی بهتر با استفاده از آلفای کرونباخ با عدد 82/0 مورد تایید قرار گرفت. مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی ، ماهیت توصیفی – تحلیلی و از نظر روش شناسی کمی و کیفی است و اطلاعات به دست آمده از23 گویه با استفاده از نرم افزار SPSS برای اثبات نظریه و ارائه راه کارهای مبتنی بر 5 شاخص هماهنگی میان سازمانی (تصمیم گیری همکارانه، یکپارچگی عملیات، کنترل و پایش، روابط و ارتباطات، رسمیت)تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که با ایجاد شورای هماهنگ برنامه ریزی توسعه روستایی می توان به توسعه پایدار روستایی استان گیلان دست یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image