نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس شهرداری- شهرداری مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد

چکیده

تجربه خرید در گردشگری بعنوان یک کنش اقتصادی- اجتماعی مورد توجه متخصصین زیادی می-باشد. هدف از این پژوهش مدلسازی الگوی خرید زائران و گردشگران مقیم هتل‌های 3 و5 ستاره شهرمشهد می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی و درسطح توصیفی از شاخص‌های گرایش‌مرکزی-پراکندگی و درسطح استنباطی از معادلات ساختاری استفاده-شده‌است. جامعه‌‌آماری جمعیت گردشگر مذهبی مشهد 31.188.664 نفر می‌باشد که از این میزان 9.792.252 نفربه هتل‌های 3 ستاره و 776.552 نفر در هتل‌های 5 ستاره اقامت داشتند که از بین آنها حجم نمونه 380 نفر از روش کوکران به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. داده‌ها از طریق نرم‌افزارSPSS وAmos مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته‌ و یافته‌ها حاکی از آن‌است که عامل روان‌شناختی با میزان 43% از طریق شاخص‌های اجتماعی وفرهنگی پوشش داده می‌شود و 100% تحت تاثیر سه عامل پشت سرخود یعنی (عوامل آمیخته بازاریابی شامل قیمت،توزیع،محصول، تبلیغات و عوامل فرهنگی- اجتماعی و عوامل فردی) می‌باشد. این نتایج نشان می‌دهد توسعه گردشگری باید بر اساس فرآیند برنامه‌ریزی جامع و براساس توجه به نیازهای مصرفی و الگوهای خرید زائران و گردشگران صورت پذیرد تا بتواند بر بهبود کیفیت سفر، گردشگرپذیری شهر و در نهایت افزایش تعداد و کیفیت سفر زائر تاثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image