دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 36، شهریور 1400 

پژوهشی

فرا تحلیل کیفی روش و نتایج پژوهش‌های مرتبط با بازارچه‌های مرزی در ایران

صفحه 205-179

10.22067/jgrd.2021.68121.1002

محسن جان پرور؛ ساجد بهرامی جاف؛ ریحانه صالح آبادی؛ دریا مازندرانی


پژوهشی-مطالعه موردی

تحلیل سناریوهای مؤثر بر تحقق‌پذیری مؤلفه‌های شهر شاد(مطالعۀموردی: شهر ارومیه)

صفحه 264-237

10.22067/jgrd.2021.50954.0

حسن حکمت نیا؛ میرنجف موسوی؛ محمد رسولی؛ شراره سعید پور