تحلیل عوامل موثر بر تنوع بخشی اقتصادی در روستاهای مرزی غرب ایران مطالعه موردی: شهرستان مریوان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشگاه حکیم سبزواری)

10.22067/jgrd.2021.49028.0

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر متنوع سازی فعالیت های اقتصادی در روستاهای مرزی است که جهت بررسی دقیق تر روستاهای مرزی شهرستان مریوان به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است.

روش: این تحقیق بنابر هدف کاربردی است و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. در این تحقیق جامعه آماری، روستاهای شهرستان مریوان می باشد. روستاهای واقع شده در فاصله 10 کیلومتری از مرز بین المللی عراق با توجه تاثیر پذیری بالای آنها از مرز، به عنوان نمونه در نظر گرفته شد که بر اساس فرمول ، 18 روستا به عنوان روستاهای نمونه از طریق نمونه گیری طبقه بندی شده از میان آنها انتخاب شد. جهت تعیین تعداد خانوارهای نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که براساس آن، تعداد نمونه ها 334، تعیین شد که این تعداد پرسشنامه در میان خانوارهای روستاهای نمونه توزیع شد. به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمو های تی استیودنت، فریدمن و ... و نیز از نرم افزارهای SPSS و Excel در راستای پاسخگویی به سوال تحقیق، استفاده شده است.

یافته ها/ نتایج: عوامل موثر در متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی، در چهار دسته اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و موقعیت مرزی طبقه بندی شد. میانگین رتبه برای عوامل فوق به ترتیب برابر با11/2، /07/2، 03/3 و 79/2 بدست آمد.

نتیجه گیری: عوامل اجتماعی، اقتصادی، توانهای محیطی و موقعیت مرزی در متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی منطقه تاثیر داشته که از بین آنها، توان های محیطی و موقعیت مرزی بیش از سایر عوامل (عوامل اقتصادی و اجتماعی) در متنوع سازی اقتصادروستایی منطقه نقش دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting Economic Diversity in Border Villages of Western Iran

نویسندگان [English]

  • seyed Hadi tayebnia 1
  • Reza Khosrobeigibozchelouei 2
1 University of Sistan and Baluchestan
2 University of Hakim Sabzevari
چکیده [English]

Method: The methodology of this study is functional in purpose aspect and including descriptive – analytical method. The villager’s residents of Marivan are the statistical population of this research. ". Villages located within 10 km of the international border in Iraq, due to affected of the border, and occupation them into smuggling, was considered as sample. According to calculation in the Cochran formula, and accuracy by a factor of 0.18 from the between 46 villages, 18 villages were selected. The number of samples was calculated by using Cochran formula 334. The number of questionnaires was distributed among the households in the sample villages. To evaluate and analyze information, based on the criteria of reason and Excel and SPSS software in order to answer the research question and hypothesis testing is used

Findings/ Results: The factors influencing the diversification of economic activities were classified into four categories: economic, social, natural and borderline. The average rating for the above factors was 2.11, 2.7, 3.23 and 2.79, respectively.

Conclusion Social, economic, environmental and borderline factors have affected the diversification of economic activities of the region. Among them, environmental power and border position are more than other factors (economic and social factors) in the diversification of the economical region of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable rural development
  • Rural economy
  • Diversification of Activities
  • Border
  • Township of Marivan