تدوین سناریوهای موثر بر تحقق‌پذیری مولفه‌های شهر شاد ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام‌نور یزد

2 استاد گروه جغرافیا، دانشگاه ارومیه، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز

چکیده

اهداف: هدف پژوهش حاضر آینده‌نگاری شاخص‌های شهرشاد در شهر ارومیه است تا با مشخص‌سازی وضعیت-های محتمل‌پیش‌روی شهر در قالب سناریو، آینده شهر درک شود و متناسب با آن برنامه و سیاست‌های در جهت تحقق شهر شاد اجرا شوند.

روش تحقیق: روش پژوهش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده است که جهت تبیین شهرشاد ارومیه از 29 شاخص استفاده‌شده است که جهت سنجش نوع رابطه ‌ بین شاخص‌ها و استخراج عوامل کلیدی از Mentalmodel ، برای سطح‌بندی مناطق از مدل کوپراس، برای وزن دهی از مدل فولر و برای نمایش بصری از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده‌شده است.

یافته/نتایج: یافته‌های تحقیق نشان داده است که در بین 29 شاخص موردبررسی، 8 شاخص به‌عنوان عوامل کلیدی در تحقق شهر شاد ارومیه مشخص‌شده‌اند. چگونگی توزیع این عوامل در سطح مناطق شهر ارومیه بیانگر بهترین وضعیت برای منطقه 1 با امتیاز 0.30 درصد و بدترین آن برای منطقه 2 با امتیاز 0.22 درصد بوده است.

نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان داده است که سناریوهای محتمل از مجموع 152 حالت ممکن دارای ضریب 38 درصد برای وضعیت مطلوب، 35 درصد برای وضعیت ایستا و 25 درصد برای وضعیت بحرانی بوده است، که احتمال تحقق وضعیت مطلوب بیش از دیگر وضعیت‌ها محتمل بوده است، که خود نشانگر تحقق شاخص‌های شهرشاد برای ارومیه در آینده به‌شرط اجرایی شدن پیشنهادهای ارائه‌شده در تحقیق حاضر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات