پژوهشی-مطالعه موردی

کاربردی

پژوهشی-مطالعه موردی

اثر عوامل دورپیوندی و انتشار موج راسبی بر الگوهای جوی در بارش سیل‌آسای ایلام و پیش‌بینی‌پذیری آن با استفاده از مدل میان‎‌مقیاس WRF

تورج جمشیدی خزلی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ محمدعلی نصراصفهانی؛ سحر تاجبخش مسلمان؛ علیرضا محب الحجه

پژوهشی

پژوهشی-مطالعه موردی

پژوهشی

پژوهشی-مطالعه موردی

پژوهشی