تبیین راهبردهای توسعة گردشگری پزشکی با رویکرد رقابت پذیری مقاصد (نمونه موردی استان فارس)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان ،اصفهان،ایران

2 پژوهشگر پسا دکتری زیر نظر صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران با همکاری دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران.

چکیده

دانش توسعه گردشگری پزشکی با مزیت رقابتی به عنوان یکی از زیر بخشهای مهم گردشگری هنوز محدود است. با توجه به جایگاه مهم و قابلیت های صنعت گردشگری پزشکی ایران در منطقه، پژوهش حاضر با هدف تدوین تعیین کننده ها وارایه راهبردهای توسعة گردشگری پزشکی با رویکرد رقابت پذیری مقاصد در کلان منطقه پنج سلامت( استان فارس) می باشد.در این مطالعه ترکیبی از روش‌های کیفی و کمی استفاده شد. در مرحله اول تحلیل محتوا به مثابه استراتژی تحقیق انتخاب و از نرم‌افزار 18 MAXQDA برای‏ تجزیه و تحلیل داده‌ها بهره گرفته شد. در مرحله دوم، شاخص های شناسایی شده، جهت ارزیابی وضعیت موجود منطقه با استفاده از تکنیک SWOT ، مورد بررسی قرار گرفت و با ترکیب دو تکنیک SWOT و DEMATEL فازی در راستای هدف تحقیق انواع راهبردها مشخص و با استفاده از تکنیک AHP الویت بندی شدند. در این پژوهش چارچوبی از شاخص ها با رویکرد رقابت پذیری در راستای اهداف تحقیق و در ابعاد گوناگون تدوین و ارزیابی شد و بر همین اساس وضعیت موجود منطقه مورد مطالعه شناسایی و درنهایت استراتژی های مختلف در قالب راهبردها پیشنهاد گردید. این پژوهش جهت رشد کیفی در جهانگردی پزشکی و ایجاد یک بازار پایدار با توجه به شاخص‌های مطرح‌شده است که دراین راستا به ایجاد مزیت رقابتی از طریق ارایه خدمات یکپارچه و تدوین، طراحی و پیاده‌سازی راهبردهای این صنعت در آیمزه های مختلف در شیراز پرداخته شده و لزوم توجه مسؤولان امر حوزه گردشگری سلامت را به نتایج این پژوهش در برنامه ریزی های آتی می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Elaboration of the Strategies of Medical Tourism Development by Taking the Approach of Destination Competitiveness (A Case Study of Fars Province, Iran)

نویسندگان [English]

  • Massoud Taghvaei 1
  • Sayedeh Somayeh Hosseini 2
1 Full Professor of urban planning, Faculty of Geography Sciences and Planning, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 Postdoctoral researcher, working under the Iran National Science Foundation (INSF) in collaboration with the University of Isfahan; Isfahan, Iran
چکیده [English]

As one of the major sub-sectors of tourism, the knowledge on medical tourism development with a competitive advantage is still limited. Considering the significant position and capabilities of the Iranian medical tourism industry in the region, the aim of this study was to compile the determinants and present the strategies for the development of medical tourism taking the approach of destination competitiveness in Health Macro-region No.5 (i.e. Fars Province). This study was conducted by a combination of both qualitative and quantitative techniques. In the first phase, the content analysis was selected as the research strategy and MAXQDA software 18 was used for data analysis.  In the second phase, the identified indexes were examined for evaluating the status quo/current situation of the region using SWOT technique. To do so, by combining SWOT and fuzzy DEMATEL techniques, different strategies were identified and prioritized using AHP technique.   In this research, a framework of indexes was compiled and evaluated taking the destination competiveness approach from different aspects. Accordingly, the current status of the region in question was identified and finally, different strategies were proposed.  This research was conducted with the aim of qualitative growth of medical tourism and development of a sustainable market based on the identified indexes. In this line, creating competitive advantage through integrated services and compiling, designing and implementing the strategies of this industry in different combinations in Shiraz was taken into account. It can be argued that the respective authorities are required to pay due attention to the health tourism field to the results of this research in future planning.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical tourism
  • destination competiveness
  • Content analysis
  • SWOT technique
  • Multi-criteria decision making