بررسی تأثیر فضای سرمایه گذاری بر درآمد گردشگری در کشورهای منتخب خاورمیانه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 تربیت مدرس

چکیده

هدف: در دهه های اخیر، گردشگری به یکی از سریع ترین و رو به رشدترین بخش های صنعتی دنیا تبدیل گردیده است و بر طبق چشم انداز بلند مدت سازمان جهانی توریسم و گردشگری؛ تعداد گردشگران و مسافران سراسر جهان به میزان 3/3 % به طور میانگین از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۰ افزایش پیدا می کند. برای رسیدن به درآمد بالای گردشگری، کشورها نیازمند داشتن فضای مناسب سرمایه گذاری می باشند. به عبارت دیگر فضای سرمایه گذاری، فضایی است که در آن روند سرمایه گذاری رخ می دهد. این فضا تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل مرتبط با قانون گذاری، نظارتی، سازمانی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و دیگر عوامل تعیین کننده شرایط فعالیت سرمایه گذاری در یک کشور، منطقه یا شهر مشخص می گردد. بر همین اساس در این مطالعه به بررسی تاثیر فضای سرمایه گذاری بر درآمد گردشگری در کشورهای منتخب خاورمیانه پرداخته می شود.

روش: شاخص های متعددی بر فضای سرمایه گذاری تاثیرگذارند که در این تحقیق شاخص های کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات، کارایی دولت، حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و شاخص کلی فضای کسب و کار در نظر گرفته شده است. همچنین سهم درآمدهای گردشگری از GDP به عنوان شاخصی از درآمد گردشگری در نظر گرفته شده است. تجزیه و تحلیل داده‎ها با استفاده از ‎ روش پنل دیتا در بازه زمانی 2016-2006 برای 13 کشور منتخب منطقه خاورمیانه انجام شده است.

یافته‎ها/نتایج: یافته‎های پژوهش نشان داد که کیفیت مقررات و اثربخشی دولت تاثیر مثبت و معنی دار و کنترل فساد، شاخص فضای کسب و کار تاثیر منفی و معنی دار بر سهم درآمدهای گردشگری از GDP در کشورهای منتخب خاور میانه دارد.

نتیجه‎گیری: با توجه به نتایج کسب شده می‎توان اظهار داشت که بهبود فضای سرمایه گذاری تاثیر معنی‎داری بر درآمد بخش گردشگری دارد.

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Investment Space on Tourism Income in Selected Middle East Countries

نویسندگان [English]

  • hadi rafiei 1
  • Ali rahnama 2
  • Azadeh Ostadfard 3
1 ferdowsi
2 University of Sistan and Baluchestan
3 Tarbiat Modares
چکیده [English]

Objective: Tourism has become one of the fastest and most growing industrial sectors of the world in recent decades. According to the long-term vision of the World Tourism and Tourism Organization, the number of tourists and travelers around the world by An average of 3/3% will increase from 2010 to 2030. To achieve high tourism incomes, countries need to have an appropriate investment climate. In other words, the investment climate is the space in which the investment process takes place. This space is influenced by a set of factors related to legislative, regulatory, organizational, economic, social, political and other factors determining the conditions of investment activity in a country, region or city. Accordingly, this study examines the impact of investment space on tourism income in selected Middle East countries.

Methodology: Several indexes affect the investment climate. In this research, control of corruption, rule of law, regulatory quality, government Effectiveness, Voice and Accountability, political stability and overall doing business are considered. Is. Also, the share of tourism income from GDP is considered as an indicator of tourism income. Data analysis was conducted using data panel method in the period of 2016-2006 for the 13 selected countries of the Middle East.
Findings / Results: The findings of the study showed that the quality of the regulations and the effectiveness of the government have a positive and significant effect and control of corruption, the index of business space has a negative and significant effect on the share of tourism income from GDP in the Middle East has it.
Conclusion: According to the obtained results, it can be stated that improving the investment climate has a significant effect on the income of the tourism sector.