دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 30، بهار و تابستان 1397 
12. ‌ بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی خوب شهری در شهر اراک

صفحه 309-335

10.22067/geography.v16i1.74544

سهیلا عسکریزاده اردستانی؛ اصغر ضرابی؛ مسعود تقوایی