دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 19، اسفند 1391 
تحلیل سینوپتیکی و فضایی توفان برف استان گیلان (فوریه 2005)

10.22067/geography.v0i0.23260

الهام فهیمی نژاد؛ زهرا حجازی زاده؛ بهلول علیجانی؛ پرویز ضیائیان