نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد/ گروه جغرافیا

چکیده

نظر به اینکه امروزه در اکثر کشورها به منظور رسیدن به توسعه‌ی پایدار شهری به برنامه‌ریزی در سطح کوچک‌ترین واحد شهری، یعنی محلات مسکونی، توجه بسیار می‌شود، در این پژوهش با هدف ارتقای سطح پایداری محلات مسکونی سراب و سجاد شهر مشهد، به شناخت مفهوم توسعه‌ی پایدار محله‌ای، بررسی و مطالعه‌ی ادبیات مربوط و تدوین شاخص‌های تأثیرگذار بر سطح پایداری محلات مورد مطالعه پرداخته شده است. نتایج حاصل از پیمایش و اطلاعات گردآوری شده درباره‌ی این شاخص‌ها در سطح محلات مورد بررسی، با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ترکیب روش‌های تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و دلفی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که محله‌ی سجاد با وزن نهایی پایداری 794/0 نسبت به محله‌ی سراب با وزن نهایی 357/0 در شرایط پایدارتری به سر برده، اما از منظر سطح‌بندی ابعاد پایداری، با توجه به حاصل نظرات ساکنین محلات در باب شاخص‌های مورد مطالعه و وزن‌دهی گروه تصمیم ‌ساز این پژوهش به این شاخص‌ها، محله‌ی سجاد از منظر اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی و محله‌ی سراب از منظر شاخص‌های زیست‌محیطی در شرایط پایدارتری نسبت به دیگری قرار داشتند.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image