نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد/ گروه جغرافیا

2 دانشگاه شهید بهشتی /گروه جغرافیا

چکیده

مقاله حاضر با هدف مکان‌یابی مراکز درمانی به مطالعه موردی در ناحیه دو شهر نیشابور می‌پردازد. بر این اساس، معیارهای کالبدی، اقتصادی، ارتباطی و طبیعی جهت مکان‌یابی مراکز درمانی انتخاب شده است. اطلاعات مورد نیاز برای معیارهای فوق با شیوه‌ی برداشت میدانی(مصاحبه و مشاهده) جمع‌آوری گردیده، سپس برای دست‌یابی به بهترین مکان از مدل ترکیبی" فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP" استفاده شده است. محاسبات و فضایی نمودن معیارها با استفاده از نرم افزارهای " Excel" و " Arc GIS" صورت گرفته و نتایج مطالعات به صورت نقشه‌هایی حاصل شده است. نقشه‌ی نهایی، که نتیجه‌ی بررسی کلیه‌ی معیارهای مرتبط با مکان‌یابی مراکز درمانی (درمانگاه) در سطح ناحیه می‌باشد، محدوده‌ی مورد مطالعه را به صورت پهنه‌هایی با اولویّت قوی، متوسّط و ضعیف نشان می‌دهد و مکان‌های پیشنهادی برای درمانگاه را مشخص می‌کند.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image