دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، آذر 1385 

علمی- پژوهشی

الگوسازی بارش ایستگاه های ارومیه و تبریز(1)

10.22067/geography.v4i7.4164

زاهدی زاهدی؛ ساری صراف ساری صراف؛ جامعی جامعی