نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

حضور مهاجران روستایی در شهر یزد، مانند سایر مهاجرت‌‌ها، اتفاقی و تصادفی نبوده،‌ بلکه علل و انگیزه‌هایی موجب شده است تا این مهاجران در این شهر ساکن شوند.‌ سؤال اصلی پژوهش این است که چه علل و زمینه‌هایی موجب مهاجرت روستائیان به شهر یزد شده، هدف پژوهش پاسخ‌گویی به این سؤال است. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است.‌ جامعه‌ی آماری تحقیق را مهاجران روستایی وارد شده به شهر یزد طیّ بیست سال (75-1355) تشکیل می دهندکه تعداد آنها در این مدّت به‌29102 تن‌(6584 خانوار) می‌رسد. با نمونه گیری کوکران،‌350 تن از سرپرستان خانوارها به‌عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، افراد نمونه انتخاب و پرسشنامه میان آنها توزیع شد. تحلیل آماری یافته‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، اشتغال عامل اصلی مهاجرت بوده و دسترسی به امکانات‌آموزشی و بهداشتی- درمانی نیز در مهاجرت افراد نقش داشته است. اما دسترسی به امکانات تفریحی، تبعیّت از همسر، داشتن فامیل و آشنا، داشتن زمین و خانه در شهر یزد، در مهاجرت به این شهر مؤثّر نبوده است.
کلمات کلیدی: مهاجرین روستایی، مهاجرت، شهر یزد، روستا.

CAPTCHA Image