نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

شناخت توان آسایش زیست اقلیمی یا بیوکلیماتیک در مناطق مختلف جغرافیایی، می تواند به برنامه ریزی اکوتوریستی جاذبه های طبیعی کمک نماید، تا مناطق جاذب محیطی در برابر آلودگی محیط زیست ، هجوم و تجاوز انسانی ، تغییرات کاربری زمین ، استفاده برای گذران اوقات فراغت و….. حفظ شود. تالاب کیا کلایه‌ی لنگرود، یکی از تالاب‌های حاشیه‌ی شهر لنگرود است که در جذب گردشگر و افزایش در آمد اقتصادی حاشیه نشینان و حفظ محیط زیست طبیعی، دارای اهمیت و توان بالایی است . هدف این تحقیق ، شناخت توان آسایش زیست اقلیمی، راحتی با فت فضای بیرون ساختمانی و گردشی تالاب در طول ماههای سال است که به‌عنوان بخشی از یک پروژه تحقیقاتی‌و با هدف بهره برداری از تالاب کیاکلایه‌ی لنگرود و افزایش بازدهی اقتصادی به اجرا در آمده است. روش تحقیق ، استفاده از الگوی سایکرومتریک به سبک اوانز است و آن هم شناخت معیار راحتی بافت برای شب و روز در طول ماههای سال است. نتیجه‌ی تحقیق نشان داد که ماههای خرداد و تیردر روز گرم بوده و ماههای اسفند، فروردین، اردیبهشت، مرداد، شهریور، مهر و آبان معتدل و بقیه‌ی ماهها سرد است.
کلمات کلیدی: آسایش زیست اقلیمی ، اوانز،تالاب کیاکلایه ، گیلان ، لنگرود

CAPTCHA Image