نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

نظام‌ فضایی سکونتگاه‌های روستایی استان خراسان رضوی، متأثّر از عوامل متعددی چون: شرایط ناهمواری‌ها، آب و هوا، منابع آب، خاک و پوشش گیاهی، نحوه‌ی سرمایه گذاری‌ها و سیاست‌های گذشته، دارای وضعیّت خاصّی است. اولین مؤلّفه‌ای که در این زمینه تحت تأثیر قرار می‌گیرد، جمعیّت روستایی است. تعداد، پراکندگی و حرکات جمعیّت روستایی، در ارتباط با عوامل محیطی، اقتصادی و اجتماعی، باعث به‌وجود آمدن سه ناحیه‌ی مشخص روستایی در نواحی شمالی، مرکزی و جنوبی آن شده است. شناخت قابلیّت‌ها و محدودیّت‌های توسعه‌ی روستایی استان، می‌تواند در تدوین راهبردهای توسعه‌ی روستایی منطقه بسیار مؤثر واقع شود. در این نوشتار سعی شده است تا با شناخت نسبی قابلیّت‌ها و محدودیّت‌های روستایی استان، راهبردهایی برای توسعه‌ی روستایی منطقه ارائه شود.

CAPTCHA Image