دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، آذر 1387 

علمی- پژوهشی

پایش و پیشبینی خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان

10.22067/geography.v6i11.4277

مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای؛ انصاری انصاری؛ ارشادی ارشادی؛ آشگرطوسی آشگرطوسی