نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

زنان سرپرست خانوار جزو اقشار آسیب پذیر جامعه اند . شرایط اقتصادی این گروه از زنان، از مهم ترین عوامل آسیب پذیری آنان به شمار می رود . مقاله‌ی حاضر با هدف شناخت و ارزشیابی وضعیّت اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی تهیه شده است . روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است و جامعه‌ی آماری این تحقیق را 179 زن سرپرست خانوار ساکن درآبادی‌های منظومه‌ی روستایی مشهد قلی در شمال غرب مشهد تشکیل می‌دهند . نتایج تحقیق نشان می دهد که درآمد زنان سرپرست خانوار به دلیل اشتغال آنان در مشاغل بی ثبات و کم درآمد و هم چنین تعداد اندک شاغلان خانوار کم است .
کلید واژه ها : زنان سرپرست خانوار / آسیب پذیری / منظومه‌ی روستایی مشهدقلی / مشهد.

CAPTCHA Image