نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با ورود به نیمه‌ی دوم دهه‌ی هشتاد، بیش از چهل سال از زمان تهیه واجرای طرح‌های جامع شهری در ایران می‌گذرد. بر اساس بررسی های انجام شده این طرح ها با وجود همه‌ی تمهیدات، رویکردها وابزارهای قانونی خود از دست‌یابی به اهداف تعیین شده، به دلایل مختلف، بازمانده‌اند. در نوشتار حاضر با فرض این که ناهماهنگی سازمان های مؤثّر در امور خدمات شهری، نحوه‌ی تهیه واجرای طرح‌ها و نبود منابع مالی به همراه عدم وجود نیروی تخصصی در ناکارآمدی این طرح‌ها مؤثّر بوده است، با تکیه بر مطالعات میدانی ، اسنادی وکتابخانه ای پیرامون موضوع بحث نموده است. نتایج حاصل از این تحقیق، بیانگر آن است که نبود مدیریت واحد شهری ، کیفیّت مطالعات وبرآورد مهندسین مشاور و ناتوانی شهرداری ها از بعد مالی وانسانی، در ناکارآمدی طرح‌ها مؤثّر بوده است.
کلیدواژه‌ها : طرح های شهری ، طرح جامع ، تهیه واجرا ،منابع مالی ، ناکارآمدی.

CAPTCHA Image