نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

خشکسالی کشاورزی در ایران به عنوان یک فاجعه‌ی طبیعی برای تمام مردم، به ویژه کشاورزان، شناخته شده است. هرچند از وقوع خشکسالی نمی‌توان جلوگیری کرد، اما اگر ماهیّت و خصوصیّات آن مورد مطالعه و بررسی قرارگیرد، می‌توان نسبت به پیش‌بینی آن امیدوار بود و با آمادگی از اثرات زیان‌آور آن کاست. در این نوشتار استان سیستان و بلوچستان با توجه به داشتن شرایط خاص اقلیمی، از نظر پدیده‌ی خشکسالی، مورد بررسی قرارگرفته است. دراین پژوهش، پایش و پیشبینی خشکسالی استان سیستان و بلوچستان، با استفاده ازالگویی که بر اساس شاخص SPI و درصد از نرمال و زنجیره‌ی مارکف تهیه شده ،انجام گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که منطقه‌ی مورد مطالعه نسبت به خشکسالیهای میان مدّت و کوتاه مدّت حسّاس است و بیشتر خشکسالیهایی که در این منطقه اتفاق افتاده است، خشکسالی ملایم و متوسط است و احتمال وقوع پدیده‌ی خشکسالی در مناطق مرکزی استان بیشتر است.
کلّیدواژه‌ها: خشکسالی، SPI، شاخص درصد از نرمال، زنجیره مارکف،سیستان و بلوچستان

CAPTCHA Image