‌ ارزیابی و اولویت بندی پایداری اجتماعی در نواحی شهری با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیارة تاپسیس فازی سلسله مراتبی (مطالعة موردی: شهر بندر ترکمن)

رضا خسروبیگی برچلوئی؛ براتعلی خاکپور؛ مصطفی ایستگلدی؛ رضا شمس الدینی؛ احمد آفتاب

دوره 12، شماره 2، اسفند 1393

https://doi.org/10.22067/geography.v12i23.43639