نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

اهداف: هدف اصلی این مقاله تعیین اراضی دارای اولویت برای سرمایه‌گذاری است که بر اساس چهار معیار اصلی پژوهش به چهار دسته اراضی با اولویت بالا، اولویت متوسط، اولویت پایین و فاقد اولویت برای سرمایه‌گذاری تقسیم گردیده است.
روش: این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی GIS با به‌کارگیری مدل فرآیند سلسله‌مراتبی (AHP)، انجام شده است. یافته‌ها/نتایج: نتایج سلسله‌مراتبی نشان می‌دهد که تعداد 4835 قطعه زمین که 21درصد مساحت حوزه را شامل می‌شود دارای اولویت سرمایه‌گذاری بالا و 8/59 درصد از اراضی دارای اولویت سرمایه‌گذاری متوسط می‌باشند که مجموع این دو گویای پتانسیل بالای حوزه شمال غرب برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها است. همچنین با بررسی پروانه‌های ساختمانی اراضی 2000 متر به بالا که در 5 سال اخیر از سوی شهرداری صادر شده، مشخص شد که عمدة سرمایه‌گذاری‌ها از نوع مسکونی بوده که همسو با جمعیت پذیری بالای حوزه می‌باشد. به‌لحاظ پراکندگی فضایی 81درصد سرمایه‌گذاری‌ها در منطقۀ 12 متمرکز است.
نتیجه‌گیری: یافنه‌های به‌دست آمده حاکی از آن است که جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در منطقۀ 12 با تأکید بر بخش مسکن، فعال‌تر از دیگر مناطق حوزه می‌باشد. لکن با ادامه چنین روندی سایر بخش‌ها با کمبود سرمایه‌گذاری مواجه خواهد شد. بنابراین تدوین راهکارهایی برای تغییر جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها از حوزه مسکن به بخش‌های تجاری وخدماتی برای تأمین نیازهای ساکنین ضروری است.

کلیدواژه‌ها

1. اکبریان، ر.، و خرم، ز. (1390). جذب سرمایه‌گذاری خارجی. اطلاعات سیاسی‌اقتصادی، 25(283)،160- 171
2. آیینی، م. (1390). مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری در نوسازی شهرها. اقتصاد شهر، 9، 33-41
3. برانسون، و. (1384). تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان. ترجمۀ عباس شاکری. تهران: نی
4. برجیسیان، ا. (1387). عوامل مؤثر در سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران (1338-1375). پایان‌نامۀ منتشرنشدۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، شیراز
5. توانگر، م.، رزاقیان، ف.، و آقاجانی، ح. (1393). شناسایی اراضی مناسب سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در منطقۀ سه شهرداری مشهد. جغرافیا و توسعۀ فضای شهری، 1(1)، 31-42
6. چارلز پی، جی. (1386). مدیریت سرمایه‌گذاری. ترجمۀ رضا تهرانی و عسگر نوربخش. تهران، نگاه دانش
7. رضازاده، ر.، و بدری، ع. (1383). تأثیر جهانی‌شدن بر نقش و عملکرد شهرها، فرصت‌ها و تهدیدها برای شهر و شهرداری‌ها. مجموعه‌مقالات همایش شهرداری‌ها و اقتصاد شهری، تهران
8. رهنما، م .ر. (1388). برنامه‌ریزی مناطق مرکزی شهرها (اصول، مبانی، تئوری‌ها، تجربیات و تکنیک‌ها). مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد
9. رهنما، م .ر. (1388). پژوهشی پیرامون طرح‌های تفصیلی شهری (با تأکید بر کاربری‌های آموزشی و بهداشتی-درمانی). مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
10. رهنما، م. ر.، خاکپور، ب.، و رضوی، م. ح. (1394). شناسایی و خوشه‌بندی اراضی قهوه‌ای شهر مشهد به‌منظور ارائۀ الگوهای سرمایه‌گذاری. جغرافیا و توسعۀ ناحیه‌ای، 13(1)، 1- 21
11. زیاری، ک.، مهد نژاد، ح.، پرهیز، ف. (1388). مبانی و تکنیک‌های برنامه‌ریزی شهری. چابهار: انتشارات دانشگاه بین‌المللی چابهار
12. سیف‌الدینی، ف. (1383) . مبانی برنامه‌ریزی شهری. تهران: آییژ
13. قادری‌مطلق، ق. ( 1387). اقتصاد شهری و جلب سرمایه‌گذاری. ماهنامۀ پژوهشی شورای عالی استان‌ها، 32، 5-18
14. محمودی‌پاتی، ف.، و محمدپور، ع. (1387). سیاست‌های مدیریت زمین شهری. تهران: شهیدی
15. مهدوی، ا. (1384). رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری. تهران: جنگل
16. هاشم‌خانی، م.، و قادری، م. (1392). مزایای مشارکت عمومی خصوصی در پروژه‌های زیربنایی. ماهنامۀ اقتصاد ترابری ایران، 114، 28-34
17. Chen, Y., Hipel, K. W., Kilgour, D. M., & Zhu, Y. (2009). A strategic classification support system for brownfield redevelopment. Environmental Modelling & Software, 24(5), 647-654
18. CNU & PWC. (2001, January ). Greyfield regional mall study. Global Strategic Real Estate Research Group. Conference for the New Urbanism, United states(US)
19. EPA. (2006, October). Anatomy of Brownfields redevelopment-Brownfields solutions series. Paper presented at Environmental Protection Agency, Washington, D.C
20. Hao, H. (2008). The impacts Of Brownfields on property values and private investment in Charlotte (Doctoral disseetation), ProQuest
21. Ling, X. (2008). Exploring the potential application of Brownfield redevelopment in Dalian, China, based on municipal experiences in Ontario, Canada. (Master thesis).University of Waterloo, Ontario
22. Marinoni, O. (2007). Some word on the analysis hierarchy process and the provided arcGIS extention 2007. Retrived from http:// ibis. geog. ubc. ca/ course/ geog570/notes/mce/about_ ext-ahp.pdf
23. Maurer, J. (2009). The effects of foreign direct investment in urban development: The case of Budapest. London: Development Planning Unit University College London
24. Myers, D.,& Wyatt, P. (2004 ). Rethinking urban capacity: Identifying and appraising vacant buildings . Building Research & Information, 32 (4), 285-292
25. NRTEE. (2003, February). Cleaning up the past, building the future: A national Brownfield redevelopment strategy for Canada. Ottawa, Ontario: National Round Table on the Environment and the Economy
26. Prior, A. (1993). The revitalization of the Glasgow city center. In Managing historic cities. Krakaw: International Cultural Centre
27. Rea, J. A. (2003). Incentives of redevelopmet Browfield on urban land. Texas: Master of City and Regional Planning of University of Texas
28. wikipedia.org. (2011). Greyfield land .Downloaded from Wikipedia, the free encyclopedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Greyfield land
29. wisegeek.com. (2011). What are Greenfields? Downloaded from wisegeek: http://www.wisegeek.com/what-are-greenfields.htm
30. wisegeek.com. (2011a). What is Greyfield land?Downloaded from wisegeek: http://www.wisegeek.com/what-is-greyfield-land.htm
CAPTCHA Image